• Nyhedsbrev
  • Tilmeld nyhedsbrev

    * Skal udfyldes

    Intuit Mailchimp

  • Bliv medlem

Vedtægter for Furesø Industri

§ 1
Foreningens navn er “Furesø INDUSTRI” (Sammenslutningen af virksomheder i Furesø kommune)

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, såvel overfor offentlige myndigheder som i andre henseender. I særlige tilfælde kan enkelte medlemmer eller enkelte grupper af medlemmer støttes.
Foreningen er upolitisk.

§ 3
Som medlemmer kan optages virksomheder, der er beliggende i Furesø Kommune, og andre virksomheder, som er interesseret i at samarbejde om løsning af fælles problemer.

§ 4
Indmeldelse skal ske skriftligt.
Kontingentet opkræves via Betalingsservice. Såfremt medlemmet måtte vælge betaling på anden vis end via Betalingsservice, er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr herfor.

§ 5
Indskud og kontingent for indeværende regnskabsår, fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Kontingentet opkræves for indeværende regnskabsår, og opkræves senest løbende måned + 2 måneder efter afholdes af generalforsamlingen.
Såfremt et medlem trods påkrav ikke har betalt kontingent inden 3 måneder efter opkrævningen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen og medlemmet kan ikke optages igen, før restancen er indbetalt.

§ 7
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til en første januar.

§ 8
Medlemmer der modarbejder foreningen på utilbørlig måde kan ekskluderes, hvis der er simpelt flertal for det i bestyrelsen.
Eksklusionen forelægges den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 9
Et medlem, der udtræder af foreningen i henhold til § 7, såvel som medlemmer, der slettes af foreningen i henhold til § 6 eller ekskluderes i henhold til § 8, mister ethvert krav på foreningen og dens midler.

§ 10
Bestyrelsen, der er ulønnet, består af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Hvert år vælges 1 suppleant.
Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Genvalg kan finde sted.

§ 11
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.
Alle bestyrelsesmøder skal refereres skriftligt.

Af referatet skal det tydeligt fremgå:
a. – hvilket møde det drejer sig om.
b. – hvilken dato det blev afholdt.
c. – hvem der deltog.
d. – hvilke punkter der var til behandling.
e. – hvilke beslutninger der blev truffet.

En kopi af dette referat tilstilles de enkelte bestyrelsesmedlemmer til orientering. Originalerne er referaterne opbevares hos sekretæren, der sørger for en betryggende arkivering.
Bestyrelsesmøder, afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange årligt, eller når to af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp inden for budgettets rammer, både til varetagelse af foreningens daglige drift og til løsning af særlige opgaver.

§ 12
Foreningen tegnes af formanden eller den eller de, som bestyrelsen måtte bemyndige dertil.

 

§ 13
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i vedtægterne fastlagte grænser.

§ 14
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af maj.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter, men rækkefølgen kan bestyrelsen ændre:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Forelæggelse af budgettet.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 15
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:
a. Efter en generalforsamlings beslutning.
b. Efter bestyrelsens beslutning.
c. Efter skriftligt forlangende fra mindst 1/5 af medlemmerne til bestyrelsen ved dennes formand vedlagt begrundelsen for forlangendet samt forslag til dagsorden.

Formanden er pligtig til at foretage indvarsling til en sådan ekstraordinær generalforsamling senest fjorten dage efter modtagelsen af det skriftlige forlangende. Sker dette ikke, kan enhver af forslagsstillerne indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter den i lovene i øvrigt anviste fremgangsmåde.

§ 16
Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dage ved brev eller mail til hvert enkelt medlem.
Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

§ 17
Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen ved formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ved vedtægtsændringer skal forslagets væsentlige intentioner tydeligt fremgå af forslaget.

§ 18
De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål, som går til afstemning, afgøres ved simpelt flertal.
Lige mange stemmer for og imod et forslag er en forkastelse af forslaget.
Vedtagelser, der forpligter foreningens enkelte medlemmer økonomisk, kan ikke gyldigt vedtages.

§ 19
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af lovene eller om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 3 uger til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken ændringen eller opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 20
Foreningens regnskab føres af kassereren eller under kassererens tilsyn af dem, som bestyrelsen måtte bemyndige dertil og i en af bestyrelsen godkendt form.
Foreningens midler indsættes i bank.
Kassereren bemyndiges til at hæve på foreningens konto.

§ 21
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Ved årets udgang udarbejdes der et driftsregnskab og en statusopgørelse, der underskrives af kassereren og tilstilles foreningens revisor senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§ 22
Revisionen af foreningens regnskaber foretages af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

§ 23
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over dens midler.

 

Senest vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. april 1990 og ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 1990 med rettelser vedtaget på ordinær generalforsamling 22. april 2008 og ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2008 samt ordinær generalforsamling 7. april 2016 og ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2016.